Stances

Japanese Phonetic English / Description Image Audio
Dachi/Gamae Da-shee / Ga-my Stance
dfg
as
Heisokudachi High-socku-da-shee Feet Together
dfg
sdaf
Heikodachi High-co-da-shee Feet Shoulder Width Apart
dfg
sdf
Musubadachi Ma-sueba-da-shee Heels Together, Toes pointing outwards
dfg
sdf
Zenkutsudachi Zen-cuts-a-da-shee Forward Leaning Stance
dfg
dsf
Sonobade Ippontoru S-on-no-baday-ippon-toru Change to Reverse Stance
dfg
dsf
Sochindachi Sock-in-da-shee Wide Stance
dfg
hdfg
Nekoashidachi Neeko-ashee-da-shee Cat Stance
dfg
gfh
Fudodachi Fu-doe-da-shee Long Forward Leaning Stance
dfg
gfd
Kokutsudachi Co-cuts-a-da-shee Backward Leaning Stance
dfg
tre
Kibadachi Key-ba-da-shee Horse Riding Stance
dfg
wq
Hidari Hanmi Gamae He-daree-han-mi-ga-my Left Fighting Stance
dfg
sad
Hidari Gamae He-daree-ga-my Left Oizuki Stance
dfg
asd
Migi Hanmi Gamae Migi-han-mi-ga-my Right Fighting Stance
dfg
asd
Migi Gamae Migi-ga-my Right Oizuki Stance
dfg
ser
Sheisentai Shy-zen-tie Short Cat Stance
dfg
ser
Tsukomi Sue-Comb-mi Leaning Stance
dfg
ser
Kotesadachi Coe-sa-da-shee Cross Legged Stance
dfg
ser
Mizonokokoru Mizee-No-coe-korr-ru Mind Like Water Stance
dfg
ser
Tsuriashidachi Saw-ri-ashi-da-shee Crane Stance
dfg
ser
Uriashidachi Your-ri-ashi-da-shee Stepping Across Stance
dfg
ser
Fumikiri Fume-mi-key-ri Step Out
dfg
ser
Hangetsudachi Han-get-sue-da-shee Wide Sanshin Stance
dfg
ser
Uchi Hachijidachi Ut-chi-hatch-i-da-shee Feet Apart, Toes Pointing In
dfg
ser
Soto Hachijidachi So-toe-hatch-i-da-shee Feet Apart, Toes Pointing Out
dfg
ser
Shikodachi See-coe-da-shee Horse Riding Stance, Toes Pointing Out
dfg
ser
Sanshindachi  San-shin-da-shee Hour Glass Stance
dfg
ser

Please dont forget to sign our guestbook